DOCUMENTS

Repositori-biblioteca de tots els documents públics que anem generant. Si eres membre d’alguna de les comissions, grup de treball o de l’assemblea accedeix al sistema documental intern des de https://doc.castelloenmoviment.org

Carta financera càrrecs electes

Juliol 2015.
Carta financera.
Maig 2015.
Carta financera.

Primàries municipals 2015

Codi ètic i Manifest fundacional

Desembre 2014 – Gener 2015.
Codi ètic.
Desembre 2014 – Gener 2015.
Manifest.

Ponències organitzatives Castelló en Moviment

Model organitzatiu aprovat. Setembre 2016.
Una escola de municipalisme. Una proposta de funcionament per a CseM. 24 de setembre del 2016.

Període gener 2015-juliol 2015.
Model organitzatiu aprovat. Juliols 2015.
Esmenes al model organitzatiu. 24 de juny 2015.
Ponència organitzativa Castelló en Moviment. 11 de juny 2015.
Proposta organitzativa per a Guanyem Castelló. Gener 2015.

Pacte de govern amb el PSOE i Compromís

Juny 2015.
Pacte de govern

Reglament Assemblea de CseM

Actualitzat a abril del 2017 (en vigor).
Reglament assemblea de CseM.

Actualitzat a setembre del 2015.
Reglament assemblea de CseM.

Guia d'entrada a l'Ajuntament per a associacions, col·lectius i moviments socials

Per un altre model fiscal just, sostenible i progressiu

Avaluació 1 any de CseM a les institucions

Juny 2016
Valoracions positives i negatives. 4 de juny del 2016.

Setembre 2016.
Informe avaluació 1 any de CseM a les institucions. 24 de setembre del 2016.