Aquest document recull un codi de pràctiques i accions concretes que les persones que ocupen càrrecs electes i de lliure designació hauran de complir per a assegurar una gestió política compromesa i propera a la ciutadania; amb mecanismes eficaços de transparència en el finançament i de rendiment de comptes, democràtics i populars; i amb espais reals de participació i decisió de la ciutadania en els afers públics.

També es plantegen diversos compromisos i mesures amb l’objectiu de garantir que tothom pot dedicar el temps necessari a la gestió política i a les funcions públiques; i, al mateix temps, que es posa fi als privilegis dels quals, durant molts anys, ha gaudit una bona part de la classe política i que han provocat un greu distanciament dels interessos de la ciutadania.

Aquest compromís d’ètica política naix de la confiança i el compromís d’aquesta candidatura amb les persones que ocuparan un càrrec de responsabilitat pública, a més de representar un mecanisme de suport, supervisió i control de la seua tasca.

Les persones que ocupen càrrecs públics sota el mandat d’aquest codi d’ètica política es comprometen, així mateix, a impulsar els instruments i mecanismes legals que calga perquè aquests principis ètics esdevinguen norma obligatòria per tothom en el marc de l’administració municipal.

Aquest codi ètic vol ser flexible, dinàmic i concís. La candidatura treballarà en un reglament que concrete i faça operatius els principis del codi ètic.

Els principis recollits en aquest codi ètic comprometen totes les persones de la candidatura que ocupen càrrecs electes, de lliure designació i gerencials, tant a l’Ajuntament de Castelló com a la resta d’institucions públiques i semipúbliques en què l’Ajuntament hi té una participació financera, així com en els espais de presa de decisió.

Totes aquestes persones es comprometen a defensar l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en els àmbits social, polític i institucional de la nostra societat.

1.- Democratització de la representació política, fiscalització i rendiment de comptes

1.1.- Defensar el que s’establisca en el programa polític i actuar com a representants, obligats a seguir les decisions que, preses mitjançant mecanismes democràtics i oberts a tota la població, fixe la candidatura, promovent d’aquesta manera la coresponsabilitat política de tots i totes.
1.2.- Fer públiques les agendes dels representants, per a fer visible amb qui es reuneixen i els temes que s’hi tracten. També es faran públics els ordres del dia i les actes de les reunions.
1.3.- Facilitar informació sobre tots els ingressos, béns i rendiments patrimonials dels representants, així com sobre totes aquelles dades necessàries per a la detecció de possibles conflictes d’interessos i per a l’elaboració d’auditories ciutadanes. Aquest compromís s’estendrà als 3 anys següents a l’abandonament de la funció pública.
1.4.- Fer públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació.
1.5.- Rendir comptes de les seues actuacions davant de la ciutadania, mitjançant instruments presencials i virtuals, assemblearis, democràtics i oberts a tothom, d’àmbit sectorial o zonal (ciutat, barri o districtes). La informació es presentarà sempre en un format open data que faça possible treballar-hi.
1.6.- Acceptar la censura (i la revocació, si es dóna el cas) de regidors i càrrecs de lliure designació per mala gestió o per incompliment flagrant i no justificat del programa. Per tal de fer-ho possible, s’establiran mecanismes de garantia i avaluació de la gestió de les persones amb càrrecs públics de la candidatura, i la ciutadania tindrà el dret i el deure de participar activament en el control i seguiment de la tasca dels càrrecs públics per a garantir una correcta i honesta aplicació d’aquest principi.
1.7.- No accedir durant un període mínim de 5 anys a càrrecs de responsabilitat en empreses creades, regulades, supervisades o que hagen estat beneficiàries d’un contracte municipal, dins de l’àmbit i/o sector on ha desenvolupat la seua funció representativa. En cap cas s’ocuparan càrrecs en els consells d’administració d’aquestes empreses.
1.8.- Mantenir un contacte habitual amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, garantir l’espai necessari en les seues agendes per a atendre’ls i donar resposta a les seues propostes, i tenir presents, a l’hora de prendre decisions, els informes de les persones de l’administració que treballen amb aquests col·lectius.
1.9.- Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític de la candidatura sobre temes estratègics i projectes d’impacte social, ambiental o urbanístic per a la ciutat, districtes o barris, tenint presents els principis de subsidiarietat i solidaritat. Totes les persones que ocupen càrrecs electes i de designació es comprometen a impulsar i donar suport a totes les iniciatives ciutadanes proposades a través del marc legal vigent o en el marc de la candidatura (a escala de barri, districte o ciutat).

2. – Finançament, transparència i gestió de les despeses

La candidatura es compromet a:

2.1.- Ser transparent en la gestió i publicar de manera desagregada totes les dades que facen referència als seus ingressos i despeses, que gestionarà en comptes d’entitats d’economia social i solidària.
2.2.- Establir un topall màxim a les donacions, que sempre hauran de ser privades.
2.3.- La renúncia explícita als crèdits bancaris i a les donacions de particulars que puguen coartar la independència política de la candidatura. La candidatura prendrà un compromís explícit de treballar amb les institucions de la banca ètica, amb l’objectiu de garantir-ne la independència i la coherència amb el seu programa.
2.4.- Apostar de manera clara per una limitació dràstica de la despesa en campanya electoral.
2.5.- Fomentar el micromecenatge finalista, és a dir, el mecenatge de petita escala destinat a accions i necessitats concretes.
2.6.- No emprar fundacions o entitats jurídiques per a finançar-se amb recursos i mecanismes poc transparents i amb objectius diferents dels de la candidatura.
2.7.- La introducció de sancions administratives i penals efectives en cas de finançament irregular.
2.8.- La candidatura farà un ús del finançament coherent amb aquest codi ètic i els seus valors, i farà aportacions puntuals i finalistes encaminades a enfortir el teixit associatiu (sense generar dependències o clientelismes).

3.- Professionalització de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció

Les persones amb càrrecs electes, gerencials i de lliure designació es comprometen a:

3.1.- Renunciar als regals i privilegis que se’ls podrien oferir a causa de la seua condició i que podrien significar un tracte de favor.
3.2.- No duplicar càrrecs en les institucions, a excepció d’aquells que estiguen vinculats a la seua condició de regidor/a.
3.3.- No duplicar sous ni cobrar remuneracions extra per assistir a reunions.
3.4.- Establir un sou màxim equivalent a tres vegades el salari mínim interprofessional net, ja que s’entén que aquesta retribució garanteix unes condicions dignes per a exercir les responsabilitats i funcions lligades al càrrec assumit. El sou serà variable, també, en funció de les responsabilitat.
3.5.- Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives, excepcionalment prorrogables a un mandat més, sempre que s’haja produït prèviament un procés de discussió i validació ciutadana. Les persones que ja hagen exercit un càrrec públic durant més de 8 anys no podran presentar-se a una candidatura, i no es podran exercir de manera simultània diferents càrrecs públics.
3.6.- Compromís de renúncia o cessament immediat de tots els càrrecs si es produeix una imputació per part de la judicatura per delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics, ja siga per interés propi o per a afavorir a terceres persones. S’actuarà de la mateixa manera en casos d’acusació judicial per delictes de racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els drets humans o contra els drets de les persones treballadores.
3.7.- No emprar mitjans públics a disposició dels càrrecs electes per a finalitats privades. Fer un ús racional i transparent d’aquests mitjans.
3.8.- Efectuar un bon traspàs d’informació i coneixements (sense remuneració), en base al seguiment d’un protocol acordat en el marc de la candidatura.
La candidatura es compromet a:
3.9.- Desenvolupar els mecanismes per a la conciliació de la vida familiar, laboral i política.

Disposicions addicionals:

Disposició addicional transitòria 1. El reglament que regule el codi ètic hauria d’incorporar mecanismes que vetllen per la seua correcta implementació i especificar els canals de modificació del codi, entre altres aspectes.
Disposició addicional transitòria 2. Queda pendent d’incorporació al codi ètic l’ús que es farà del finançament que reba la candidatura.
Disposició addicional transitòria 3. Queda pendent la identificació dels elements que es portaran a consulta directa i vinculant.
__________________________

Bibliografia

Aquest document es basa en el que ha redactat Guanyem Barcelona, amb adaptacions per a adequar-lo al nostre projecte. També es van emprar els documents aportats per companys i companyes provinents de:

 • La “Trobada Popular Municipalista”, a partir d’aquest document; i la CUP.
 • ICV, a partir dels estatuts i el “Decàleg contra la corrupció”; i EUiA, a partir de la “Carta Financera” i la “Carta Ètica”.
 • Podem.
 • Partit X, a partir d’“Obligaciones de gobiernos y ciudadanos” i “Condiciones del eurodiputado”.
 • Parlament Ciutadà.
 • ANOVA.
 • Bildu.
 • Procés Constituent, a partir de “Per un municipalisme constituent”

Este documento recoge un código de prácticas y acciones concretas que las personas que ocupen cargos electos y de libre designación deberán cumplir para asegurar una gestión política comprometida y cercana a la ciudadanía, con mecanismos eficaces de transparencia en la financiación y rendición de cuentas, democráticos y populares, y con espacios reales de participación y decisión de la ciudadanía en los asuntos públicos.

También se plantean diversos compromisos y medidas que tienen como objetivo garantizar que todos puedan dedicar el tiempo necesario a la gestión política y a las funciones públicas y, al mismo tiempo, acabar con los privilegios de los que, durante muchos años, ha disfrutado buena parte de la clase política, y que han provocado un grave alejamiento de los intereses de la ciudadanía.

Este compromiso de ética política parte de la confianza y el compromiso que esta candidatura mantiene con las personas que ocuparán un cargo de responsabilidad pública, además de significar un mecanismo de apoyo, supervisión y control a su tarea.

Las personas que ocupen cargos públicos bajo el mandato de este código de ética política, se comprometen también a impulsar los instrumentos y mecanismos legales necesarios para que estos principios éticos se conviertan en norma obligatoria para todos en la administración municipal.

Este código ético quiere ser flexible, dinámico y conciso. La candidatura trabajará en un reglamento que concrete y haga operativos los principios del código ético.

Los principios recogidos en este código ético comprometen a todas las personas de la candidatura que ocupen cargos electos, de libre designación y gerenciales, tanto del Ayuntamiento de Castellón, como de las otras instituciones públicas y semipúblicas— donde el Ayuntamiento tiene participación financiera, y en los espacios de toma de decisiones.

Todas estas personas se comprometen a defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos social, político e institucional de nuestra sociedad.

1.- Democratización de la representación política, fiscalización y rendición de cuentas

1.1.- Defender lo establecido en el programa político de la candidatura y actuar como representantes, obligados a seguir las decisiones tomadas en los mecanismos democráticos y abiertos a toda la población que fije la candidatura, promoviendo la corresponsabilidad política de todos y todas.
1.2.- Hacer públicas las agendas de los representantes, para hacer visible con quién se reúnen y los temas que se tratan.Se harán públicos también las órdenes del día y las actas de las reuniones.
1.3.- Facilitar todos los ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales de los representantes, así como todos aquellos datos necesarios para la detección de posibles conflictos de intereses y la elaboración de auditorías ciudadanas. Este compromiso se extenderá a los 3 años siguientes a su salida de la función pública.
1.4.- Hacer públicos los criterios de contratación de los cargos de libre designación.
1.5.- Rendir cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía, mediante instrumentos presenciales y virtuales, asamblearios, democráticos y abiertos a todos de ámbito sectorial o de zona (ciudad, barrio o distrito). La información se presentará siempre en un formato open data que permita trabajarla.
1.6.- Aceptar la censura, (y revocación, en su caso) de concejales/as y cargos de libre designación por mala gestión o por incumplimiento flagrante y no justificado del programa. Para que esto sea posible, se establecerán mecanismos de garantía y evaluación de la gestión de las personas con cargos públicos de la candidatura, y la ciudadanía tendrá el derecho y el deber de participar activamente en el control y seguimiento de la labor de los cargos públicos para garantizar una correcta y honesta aplicación de este principio.
1.7.- No acceder durante un periodo, mínimo de 5 años, a cargos de responsabilidad en empresas creadas, reguladas, supervisadas, o que hayan sido beneficiarias de un contrato municipal, dentro del ámbito y/o sector donde ha desarrollado su función representativa. En ningún caso se ocuparán cargos en los consejos de administración de estas.
1.8.- Mantener un contacto habitual con colectivos en situación de vulnerabilidad, garantizar el espacio necesario en sus agendas para atenderlos y dar respuestas a sus propuestas, y tener presentes a la hora de tomar decisiones los informes de las personas de la administración que trabajan con estos colectivos.
1.9.- Garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes y en el posicionamiento político de la candidatura sobre temas estratégicos y proyectos de impacto social, ambiental o urbanístico en la ciudad, distritos o barrios, teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y solidaridad. Todas las personas que ocupen cargos electos y de designación se comprometen a impulsar y apoyar todas las iniciativas ciudadanas propuestas a través del marco legal vigente o en el marco de la candidatura (a escala de barrio, distrito o ciudad).

2. – Financiación, transparencia y gestión de los gastos

La candidatura se compromete a:

2.1.- Ser transparente en su gestión, publicando desagregados todos los datos referentes a los ingresos y gastos, que gestionará en cuentas de entidades de economía social y solidaria.
2.2.- Poner un tope máximo a las donaciones que siempre habrán de ser privadas.
2.3.- La renuncia explícita a los créditos bancarios y a las donaciones de particulares que puedan coartar la independencia política de la candidatura. La candidatura tendrá un compromiso explícito de trabajar con las instituciones de la banca ética para garantizar su independencia y la coherencia con su programa.
2.4.- Apostar claramente por una limitación drástica del gasto en campaña electoral.
2.5.- Fomentar el micromecenazgo finalista, es decir, el pequeño mecenazgo destinado a acciones y necesidades concretas.
2.6.- No utilizar fundaciones o entidades jurídicas para financiarse con recursos y mecanismos poco transparentes, y con objetivos diferentes a los de la candidatura.
2.7.- La introducción de sanciones administrativas y penales efectivas en caso de financiación irregular.
2.8.- La candidatura hará un uso de la financiación coherente con este código ético y sus valores, realizando aportaciones puntuales y finalistas encaminadas a fortalecer el tejido asociativo (sin generar dependencias o clientelismos).

3.- Profesionalización de la política, supresión de privilegios y medidas contra la corrupción

Las personas con cargos electos, gerenciales y de libre designación se comprometen a:

3.1.- Renunciar a los regalos y privilegios que se les puedan ofrecer por su condición y que puedan significar un trato de favor.
3.2.- No duplicar cargos en las instituciones, salvo aquellos vinculados a su condición de concejal/a.
3.3.- No duplicar sueldos ni cobrar remuneraciones extras para asistir a reuniones.
3.4.- Establecer un sueldo máximo equivalente a tres veces el salario minimo interprofesional neto, entendiendo que esta retribución garantiza unas condiciones dignas para ejercer las responsabilidades y funciones que suponen el cargo asumido. El sueldo será variable también en función de las responsabilidades.
3.5.- Limitar su mandato a dos legislaturas consecutivas, excepcionalmente prorrogable a un mandato más siempre que se dé un proceso de discusión y validación ciudadana. Las personas que ya hayan estado en un cargo público más de 8 años no se podrán presentar a una candidatura, y no se podrá simultanear el ejercicio de diferentes cargos públicos.
3.6.- Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas. Así como también en casos de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género, homofobia u otros delitos contra los DD. HH. o los derechos de las personas trabajadoras.
3.7.- No utilizar medios públicos a disposición de los cargos electos para fines privados. Hacer un uso racional y transparente de los mismos.
3.8.- Hacer un buen traspaso de información y de conocimiento (sin remuneración), siguiendo un protocolo acordado en el marco de la candidatura.
La candidatura se compromete a:
3.9.- Desarrollar mecanismos para la conciliación entre la vida familiar, laboral y política.

Disposiciones adicionales:
Disposición adicional transitoria 1. El reglamento que regule el código ético debería incorporar mecanismos para velar por su correcta implementación y especificar los canales de modificación de este, entre otros aspectos.
Disposición adicional transitoria 2. Queda pendiente incorporar en el código ético el uso que se hará de la financiación que reciba la candidatura.
Disposición adicional transitoria 3. Queda pendiente identificar qué elementos se llevarán a consulta directa y vinculante.


Bibliografía

Este documento toma como base el redactado por Guanyem Barcelona con adaptaciones para nuestro proyecto. Y utilizaron documentos aportados por compañeros y compañeras de:

 • La Trobada Popular Municipalista, a partir de este documento; y la CUP.
 • ICV, a partir de los estatutos y el Decàleg contra la corrupció; y EUiA, a partir de la Carta
  Financera i la Carta Ètica.
 • Podem.
 • Partit X, a partir de Obligaciones de gobiernos y ciudadanos y Condiciones del eurodiputado.
 • Parlament Ciutadà.
 • ANOVA.
 • Bildu.
 • Procés Constituent, a partir de Per un municipalisme constituent.