Guanyar Castelló per a la ciutadania és tasca de tothom

Vivim un moment històric i cal actuar: transformar Castelló és possible. La nostra ciutat pateix una situació d’emergència: crisi econòmica (més de 20.000 persones aturades), crisi social (més de 500 desnonaments cada any) i crisi política amb una corrupció institucional generalitzada. Patim la crisi irreversible d’un sistema on s’afavoreixen els interessos econòmics d’una minoria per damunt dels interessos generals de la majoria de les persones.

El model productiu històric de Castelló (els tarongers, la pesca, les taulelleres, el xicotet i mitjà comerç, i els autònoms)  ha sigut desmantellat  per culpa d’unes elits que s’han beneficiat de la nostra riquesa omplint-se les butxaques en temps de prosperitat i que, en època de crisi, es mostren més insolidàries que mai per seguir engreixant els seus comptes bancaris amb la connivència mafiosa entre política i diners. Castelló ha sigut un exemple de depredació del nostre territori amb l’únic objectiu d’un enriquiment il·lícit que ara paguem el conjunt dels i les treballadores. Les institucions, segrestades per la màfia local, han potenciat aquesta estafa a la ciutadania amb ofensives constants contra els nostres drets.

Durant els darrers anys, especialment a partir del 15-M, multitud de plataformes, associacions i iniciatives han denunciat el saqueig constant que patia la ciutadania amb la coartada de la crisi. Però la minoria governant ignorava, i continua ignorant, les peticions de les majories socials. Podem limitar-nos a denunciar aquest fet com a injust i lamentar que no es produïsca un canvi que realment beneficie la majoria social de la ciutat; o podem fer un pas endavant i començar a construir un altre Castelló. Ha arribat el moment de canalitzar els nostres crits en un moviment capaç de guanyar la ciutat de Castelló i recuperar-la per al poble. Cal actuar.

Castelló té un significat simbòlic per protagonitzar un canvi, perquè ha sigut un exemple d’impunitat de la cobdícia, la corrupció i l’egoisme de les elits. I l’inici del canvi a Castelló no serà aïllat, sinó que donarà suport i s’enriquirà amb tots els processos de transformació democràtica que s’han iniciat en els darrers mesos.

Què significa guanyar Castelló?

Guanyar Castelló implica prendre les institucions, però també aconseguir la participació de totes nosaltres, la ciutadania de Castelló, en la construcció d’un altre model de ciutat que atenga les necessitats de la majoria social; una ciutat ecològica, accessible a totes i tots, i respectuosa i igualitària amb els nouvinguts. Una ciutat on capiguem totes les persones i totes puguem gaudir dels mateixos drets.

I per què volem Guanyar Castelló? Volem guanyar per justícia i per recuperar la dignitat de Castelló: per acabar amb els desnonaments, l’exclusió i la pobresa. Volem recuperar uns serveis públics essencials que ens garantisquen l’accés a l’ensenyament, l’habitatge i la sanitat; volem gaudir un medi ambient de qualitat. Volem recuperar la cultura i identitat valencianes, allunyades del projecte folklòric actual per avançar cap a un País Valencià també normalitzat a nivell lingüístic i cultural. I volem guanyar Castelló per tractar que tothom puga accedir a un dret fonamental com és el dret al treball.

Des del principi rebutjarem les polítiques de retallades i, si tenim suport suficient per governar l’Ajuntament de Castelló, declararem immediatament una moratòria en el pagament del deute municipal per obrir una auditoria pública; ens negarem a pagar el deute il·legítim i ja en els primers mesos de govern també portarem a terme una auditoria dels contractes per tal d’anar fent passos per retornar al sector públic els serveis que avui presten empreses privades. Implantarem, igualment, una reforma fiscal local centrada en la progressivitat, per tal que paguen més aquells que més tenen. Aquestos passos són imprescindibles per a poder desenvolupar polítiques socials a favor de la majoria de la societat i a favor dels drets dels i les treballadores.

A més, haurem de garantir que siga la mateixa ciutadania, sempre respectant la seua autonomia, qui puga ser protagonista de l’agenda política, i no un subjecte passiu que es limite a validar les decisions o propostes de l’Ajuntament. La transparència i el debat públic sobre els temes que ens afecten han de ser constants, no cada quatre anys, i el seu ritme no pot estar marcat exclusivament per les institucions.

Una nova forma de fer política

I com guanyarem Castelló? Guanyarem Castelló amb la teua participació i la de tots nosaltres. Aquest canvi que volem ha d’estar arrelat en una nova forma de fer política radicalment democràtica, entenent-la com un servei públic sota el mandat de les persones. D’aquesta manera: el programa serà participatiu; es promourà la participació de la ciutadania en la elaboració dels pressupostos municipals; les candidatures seran triades mitjançant primàries obertes… a la ciutadania de Castelló; les llistes seran cremallera, és a dir, alternant persones de diferent sexe; les persones que assumisquen càrrecs públics també es comprometran a deixar-los en cas de ser revocades; els sous dels càrrecs estaran limitats a tres vegades el salari mínim interprofessional net; així mateix, donaran compte de les dietes que puguen rebre; els càrrecs que pogueren eixir faran pública la seua declaració patrimonial tots els anys; i els mandats i càrrecs estaran limitats. Les persones que ja hagen estat en un càrrec públic més de 8 anys no es podran presentar a una candidatura, i no es podrà simultaniejar l’exercici de diferents càrrecs públics.

La màfia política i institucional que porta anys controlant la ciutat té una bretxa profunda però estreta. El moment per aprofitar-la és aquest. És l’hora de guanyar la majoria social i optar al govern municipal de Castelló amb un programa clarament transformador. Aquesta candidatura té 3 aspiracions: ser un espai de confluència, de majories i guanyadora. Tenim davant nostre un repte difícil i el camí per resoldre’l no està escrit, però el buscarem entre totes i tots. Si som capaços d’imaginar-nos una altra ciutat, serem capaços de construir-la.

Volem fer tot això  i molt més, però abans de presentar una candidatura municipal, volem conèixer si comptem amb el suport mínim de gent per continuar endavant i és  per això  que et convidem a signar aquest manifest si consideres que la nostra iniciativa pot ser útil per a avançar cap a una nova manera de fer política.

Castelló de la Plana, novembre de 2014

Ganar Castellón para la ciudadanía es trabajo de todas y todos

Vivimos un momento histórico y hay que actuar: transformar Castellón es posible. Nuestra ciudad sufre una situación de emergencia: crisis económica (más de 20.000 personas paradas), crisis social (más de 500 desahucios cada año) y crisis política con una corrupción institucional generalizada. Sufrimos la crisis irreversible de un sistema donde se favorecen los intereses económicos de una minoría por encima de los intereses generales de la mayoría de las personas.

El modelo productivo histórico de Castellón (los naranjos, la pesca, las azulejeras, el pequeño y mediano comercio, y los autónomos) ha sido desmantelado por culpa de unas élites que se han beneficiado de nuestra riqueza llenándose los bolsillos en tiempo de prosperidad y que, en época de crisis, se muestran más insolidarias que nunca para seguir engordando sus cuentas bancarias con la connivencia mafiosa entre política y dinero. Castellón ha sido un ejemplo de depredación de nuestro territorio con el único objetivo de un enriquecimiento ilícito que ahora pagamos el conjunto de los y las trabajadoras. Las instituciones, secuestradas por la mafia local, han potenciado esta estafa a la ciudadanía con ofensivas constantes contra nuestros derechos. Durante los últimos años, especialmente a partir del 15-M, multitud de plataformas, asociaciones e iniciativas han denunciado el saqueo constante que sufría la ciudadanía con la coartada de la crisis. Pero la minoría gobernante ignoraba, y continúa ignorando las peticiones de las mayorías sociales. Podemos limitarnos a denunciar este hecho como injusto y lamentar que no se produzca un cambio que realmente beneficie la mayoría social de la ciudad; o podemos dar un paso adelante y empezar a construir otro Castellón. Ha llegado el momento de canalizar nuestros gritos en un movimiento capaz de ganar la ciudad de Castellón y recuperarla para el pueblo. Hay que actuar. Castellón tiene un significado simbólico para protagonizar un cambio, porque ha sido un ejemplo de impunidad de la codicia, la corrupción y el egoísmo de las élites. Y el inicio del cambio en Castellón no será aislado, sino que se apoyará y enriquecerá con todos los procesos de transformación democrática que se han iniciado en los últimos meses. Qué significa ganar Castellón? Ganar Castellón implica tomar las instituciones, pero también conseguir la participación de todas/os nosotras/os, la ciudadanía de Castellón, en la construcción de otro modelo de ciudad que atienda las necesidades de la mayoría social; una ciudad ecológica, accesible a todas y todos, y respetuosa e igualitaria con los recién llegados. Una ciudad donde quepamos todas las personas y todas podamos disfrutar de los mismos derechos. Y por qué queremos Ganar Castellón? Queremos ganar por justicia y para recuperar la dignidad de Castellón: para acabar con los desahucios, la exclusión y la pobreza. Queremos recuperar unos servicios públicos esenciales que nos garanticen el acceso a la enseñanza, la vivienda y la sanidad; queremos disfrutar un medio ambiente de calidad. Queremos recuperar la cultura e identidad valencianas, alejadas del proyecto folclórico actual para avanzar hacia un País Valenciano también normalizado a nivel lingüístico y cultural. Y queremos ganar Castellón para tratar que todo el mundo pueda acceder a un derecho fundamental como es el derecho al trabajo. Desde el principio rechazaremos las políticas de recortes y, si tenemos apoyo suficiente para gobernar el Ayuntamiento de Castellón, declararemos inmediatamente una moratoria en el pago de la deuda municipal para abrir una auditoría pública; nos negaremos a pagar la deuda ilegítima y ya en los primeros meses de gobierno realizaremos también una auditoría de los contratos para ir dando pasos para devolver al sector público los servicios que hoy prestan empresas privadas. Implantaremos, igualmente, una reforma fiscal local centrada en la progresividad, para que paguen más aquellos que más tienen. Estos pasos son imprescindibles para poder desarrollar políticas sociales a favor de la mayoría de la sociedad y a favor de los derechos de los y las trabajadoras. Además, tendremos que garantizar que sea la misma ciudadanía, siempre respetando su autonomía, quién pueda ser protagonista de la agenda política, y no un sujeto pasivo que se limite a refrendar las decisiones o propuestas del Ayuntamiento. La transparencia y el debate público sobre los temas que nos afectan tienen que ser constantes, no cada cuatro años, y su ritmo no puede estar marcado exclusivamente por las instituciones. Una nueva forma de hacer política ¿Y como ganaremos Castellón? Ganaremos Castellón con tu participación y la de todos nosotros. Este cambio que queremos debe estar arraigado en una nueva forma de hacer política radicalmente democrática, entendiéndola como un servicio público bajo el mandato de las personas. De esta manera: el programa será participativo; se promoverá la participación de la ciudadanía en la elaboración de los presupuestos municipales; las candidaturas serán elegidas mediante primarias abiertas a la ciudadanía de Castellón; las listas serán cremallera, es decir, alternando personas de diferente sexo; las personas que asuman cargos públicos también se comprometerán a dejarlos en caso de ser revocadas; los sueldos de los cargos estarán limitados a tres veces el salario mínimo interprofesional neto; asimismo, darán cuenta de las dietas que puedan recibir; los cargos que pudieran salir harán pública su declaración patrimonial todos los años; y los mandatos y cargos estarán limitados. Las personas que ya hayan estado en un cargo público más de 8 años no podrán presentarse a una candidatura, y no se podrá simultanear el ejercicio de diferentes cargos públicos. La mafia política e institucional que lleva años controlando la ciudad tiene una brecha profunda pero estrecha. El momento para aprovecharla es éste. Es la hora de ganar la mayoría social y optar al gobierno municipal de Castellón con un programa claramente transformador. Esta candidatura tiene 3 aspiraciones: ser un espacio de confluencia, de mayorías y ganadora. Tenemos ante nosotros un reto difícil y el camino para resolverlo no está escrito, pero lo buscaremos entre todas y todos. Si somos capaces de imaginar otra ciudad, seremos capaces de construirla. Queremos hacer todo esto y mucho más, pero antes de presentar una candidatura municipal, queremos conocer si contamos con el apoyo mínimo de gente para seguir adelante y es por eso que te invitamos a firmar este manifiesto si consideras que nuestra iniciativa puede ser útil para avanzar hacia una nueva manera de hacer política.

Castellón de la Plana, Noviembre de 2014