Votació

Descarrega les paperetes

El votant acudirà a votar segons el calendari. Haurà d’identificar-se amb el seu DNI/NIE. En el cas de persones de nacionalitat espanyola podran fer servir de manera alternativa el passaport o el permís de conduir. Podran votar les persones amb vinculació a Castelló (residents, persones que hi treballen o estudien, o amb qualsevol altra vinculació clara). Els integrants de la mesa li sol·licitaran la identificació i comprovaran que no ha votat abans (ni telemàticament ni físicament). La papereta en format A4 es plegarà cap endins, amb dos plecs fins que quede reduït a dimensió d’A6, i s’introduirà a l’urna.

Calendari d’urnes físiques

Divendres 27, local, carrer Ausiàs March, 16, horari de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 19:30

Dissabte 28, La Marina, el Grau, horari de 10:00 a 14:00 i de 17:30 a 19:30

Dilluns 30, local, carrer Ausiàs March, 16, horari de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 19:30

Processament del vot

L’escrutini considera nuls els vots que es relacionen amb la manipulació de la papereta o l’incompliment de votar 3 candidats/es com a mínim. La resta d’errors es consideren reparables.

1. Es considera nul·la la papereta amb ratllades o esmenes.

2. Si en desplegar la papereta se’n troba més d’una, es consideraran totes nul·les.

Per cada papereta:

1. Si es vota un candidat/a inexistent, vot nul.

2. Si es vota dues vegades un candidat/a, vot nul.

3. Si s’assigna el mateix nombre a dos candidats/es, es retiren ambdós vots.

4. Si en queden menys de tres de vàlids, vot nul.

5. S’ordenen per nombre creixent.

6. Es renumeren: per exemple, 1 2 4 7 es convertirien en 1 2 3 4.

7. S’eliminen els que siguen > 10.

8. Al recompte total del candidat/a se li suma la inversa del nombre assignat en el vot: per exemple, si el nombre assignat a un candidat/a és 4 se suma al total del candidat/a ¼.

Es processen els vots de totes dues urnes. Amb els pesos obtinguts:

1. S’ordenen els homes i les dones per separat.

2. Es determina el primer de la llista segons el pes.

3. Es completa la llista amb un home o una dona de manera alternativa.

Anàlisi d’urna

Per a la comptabilització dels vots en paper, la Comissió electoral du a terme una inspecció que no és necessària en l’urna telemàtica. En l’improbable cas que es detecten anomalies en els resultats, la Comissió electoral auditarà totes dues urnes i presentarà les seues conclusions a l’assemblea.

Renúncies

Una vegada el sistema informàtic assigne els resultats, és possible que es produïsquen canvis en la llista:

1. Si un candidat/a no desitja el lloc que li ha correspost després de la votació, podrà triar un lloc inferior, desplaçant-se els corresponents del seu sexe cap amunt. Per exemple, si el candidat/a 3 vol passar a ser el 7, qui ocupe el lloc 5 passa al 3 i el lloc 7 passa al 5.

2. Si el primer candidat/a renúncia, la persona més votada passa al primer lloc i la llista es reconstrueix mantenint l’ordre i l’alternança.

3. Si renuncia un candidat/a que no siga el primer, des del seu lloc fins al final pujaran dos llocs els candidats/es del seu mateix sexe per a mantenir l’alternança, completant la llista per baix amb qui corresponga del seu mateix sexe, per a mantenir l’alternança.

Proclamació de resultats

Els resultats de les eleccions primàries es publicaran en la pàgina web de Castelló en Moviment.
Fets públics els resultats, podra presentar-se al·legacions o consultes a la Comissió electoral durant 4 dies, després d’aquests la comissió quedara resolta.

Descarga las papeletas

El votante acudirá a votar según calendario. Deberá identificarse con su DNI/NIE. En el caso de españoles podrán emplear alternativamente pasaporte o permiso de conducir. Podrán votar personas con vinculación con Castellón (residentes, personas que trabajen o estudien en Castellón, o cualquier vinculación clara). Los integrantes de la mesa le solicitarán su identificación, comprobarán que no ha votado previamente (ni telematica ni físicamente). La papeleta de tamaño A4 se plegará hacia dentro, en dos pliegues, quedando de tamaña A6 y se introducirá en la urna.

Calendario de urnas físicas

● Viernes 27, local, c/ Ausias March, 16, horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:30

● Sábado 28, La Marina, Grau, horario de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 19:30

● Lunes 30, local, c/ Ausias March, 16, horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:30

Procesamiento del voto

El escrutinio considera nulos los votos que se relacionan con la manipulación de la papeleta o incumplimitento de votar a 3 candidatos/as como mínimo. Los demás errores se consideran subsanables.

1. Se considera nula la papeleta con tachaduras o enmiendas.

2. Si al desplegar la papeleta se encuentra más de una, todas se consideran nulas.

Para cada papeleta:

1. Si se vota a un candidato/a inexistente, voto nulo

2. Si se vota dos veces a un candidatos/as, voto nulo.

3. Si se pone el mismo número a dos candidatos/as, se retiran ambos.

4. Si quedan menos de tres válidos, voto nulo.

5. Se ordenan por número creciente.

6. Se renumeran, por ejemplo, 1 2 4 7 se convertiría en 1 2 3 4 .

7. Se eliminan los que sean > 10 .

8. Se suma la inversa del número asignado al total del candidato/a, por ejemplo si el número asignado a un candidato/a es 4, se suma al total del candidato/a ¼.

Se procesan los votos de las dos urnas. Con los pesos obtenidos:

1. Se ordenan los hombres y las mujeres por separado.

2. Se determina el primero de la lista según el peso.

3. Se completa la lista con un hombre o una mujer alternativamente.

Análisis de urna

Para la contabilización de los votos en papel, la Comisión electoral realiza una inspección que no es necesaria en la urna telemática. En el improbable caso de que se detecten anomalías en los resultados, la Comisión electoral auditará ambas urnas y presentará sus conclusiones a la asamblea.

Renuncias

Una vez el sistema informático devuelva los resultados, es posible se produzcan cambios en la lista:

1.- Si un candidato/a no desea el puesto que le ha correspondido tras la votación, podrá elegir un puesto inferior, desplazándose los correspondientes de su sexo hacia arriba. Por ejemplo, si el candidato/a 3 quiere pasar a ser el 7, quien ocupe el puesto 5 pasa al 3 y el puesto 7 pasa al 5.

2.- Si el primer candidato/a renuncia, la persona más votada pasa al primer puesto y la lista se reconstruye manteniendo el orden y la alternancia.

3.- Si renuncia un candidato/a que no sea el primero, desde su puesto hasta el final subirán dos puestos los de su mismo sexo, para mantener la alternancia, completando la lista por abajo con quien corresponda de su mismo sexo, para mantener la alternancia.

Proclamación de resultados
Los resultados de las elecciones primarias se publicarán en la página web de Castelló en Moviment.
Hechos públicos los resultados, podrán presentarse alegaciones o consultas a la Comisión Electoral durante 4 días, tras lo cual la comisión quedará resuelta.