Assemblea9Juliol Menuda

Descarrega’t l’ordre del dia en pdf.
DIA: DIJOUS 9 JULIOL
HORA: 19H
LLOC: CENTRE CULTURAL LA MARINA. GRAU DE CASTELLÓ.

ORDRE DEL DIA:

 1. Possibilitat de revocació de la mesa.
 2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
 3. Sobre l’elecció d’assessors.
  La comissió encarregada del triatge ens explicarà el procés de tria dels assessors i el resultat.
 4. Sobre la necessitat de tindre portaveus i l’elecció dels mateixos.
  Es debatrà al voltant de la necessitat de tindre un portaveu de l’assemblea i en cas de que es decidisca tindre’ls, s’escolliran.
 5. Sobre la carta financera.
  Ens explicaran diverses possibilitats per a organitzar els diners que els nostres representants reben per la seva funció, de manera que complisquen el nostre codi ètic. Adjuntem document explicatiu.
 6. Elecció de vocals en representació de Castelló en Moviment a les Juntes Municipals de Districte i membres del Consells Municipals de Districte. S’annexa explicació al final d’aquest ordre del dia. A Castelló en Moviment ens pertany nomenar, a les Juntes de Districte, dos regidores i dos veïnes, de la següent manera:
  ▪1 regidor/a al Districte Nord
  ▪1 regidor/a al districte Sud
  ▪1 vei/na al Grau
  ▪1 vei/na al districte oest
  Als Consells encara està per determinar.
 7. Informe de regidores.
 8. Precs i preguntes.

SOBRE JUNTES I CONSELLS DE DISTRICTE
Segons diu la web de l’ajuntament, els districtes constitueixen divisions territorials del municipi de Castelló i estan dotats a més, d’òrgans específics per a fomentar la participació
ciutadana dels residents d’estes zones. Castelló es divideix en sis districtes (Nord, Sud, Est, Oest, Centre i Grau) que compten tots ells amb una Junta Municipal de Districte i un Consell de Districte.
Haurien de ser, aleshores, organs de participació ciutadana que contempla el reglament actual de l’ajuntament de Castelló. Les Juntes de Districte són els òrgans territorials de la ciutat de Castelló en aquests sis districtes urbans. En origen, estan pensades per facilitar la participació ciutadana en la vida social local, tot i que després de 24 anys de PP, han estat absolutament controlades per el govern municipal.
El president/a de cadascuna de les juntes de districte és un/a tinent/a d’alcaldessa de l’Ajuntament, anomenat per l’alcaldessa.
Cada Junta de districte està formada per un president i vocals que es repartix de la manera següent: dos regidors, dos veïns en representació dels partits polítics amb representació municipal, fins a cinc representants de les associacions de veïns del districte, fins a un representant de les associacions de Mares i Pares d’alumnes dels centres escolars del districte i dos veïns designats per l’alcaldia.
Els Consells Districte són òrgans permanents de participació ciutadana que estenen les seues funcions a un districte per a tractar els assumptes de qualsevol sector que afecte a aquest territori i que analitza i coordina les seues actuacions.
Aquest òrgan de Participació Ciutadana es nodreix o sustenta de les Associacions situades en el seu àmbit territorial, que són les estructures bàsiques i organitzades des d’on la ciutadania pot expressar els seus interessos i intervenir en la gestió municipal, la finalitat del qual és la millor gestió dels assumptes de competència municipal. Es reuneixen cada 2 o 3 mesos amb convocatòria prèvia amb ordre del dia.
A Castelló en Moviment ens pertany nomenar, a les Juntes de Districte, dos regidores i dos veïnes, de la següent manera:
· 1 regidor/a al Districte Nord
· 1 regidor/a al districte Sud
· 1 vei/na al Grau
· 1 vei/na al districte oest
Als Consells encara està per determinar.