foto roda de premsa 2

La iniciativa ciutadana Guanyem Castelló ha presentant davant l’Ajuntament la seua candidatura ciutadana a les eleccions municipals per a “recuperar la sobirania del poble”. Els portaveus provisionals de la candidatura, Francesc Artola i Cristina Cabedo, han explicat els motius per a vertebrar una candidatura municipalista ciutadana i els propers passos que ha de recórrer de Guanyem Castelló per a “fer front als poders establerts, que només busquen mantenir els seus privilegis a costa de la resta de la ciutat”.

“Avui la gent necessita creure en un sentiment col·lectiu que aposte per la dignitat, la justícia i la igualtat com els valors innegociables de la nostra ciutat”, ha explicat Francesc per a justificar el sentit de Guanyem Castelló. “La ciutadania està farta de que li prenguin el pel amb el Tram, la VIU, la Ciutat de les Llengües, el centre de Convencions… La ciutadania està farta de les escoles en barracons, de la desatenció a la Marjaleria, i del deute de 120 milions d’euros del nostre ajuntament. Hem perdut la por, l’immobilisme i el ‘seminfotisme’; ara hem recuperat la il·lusió per construir una ciutat basant-nos en la democràcia participativa, colze a colze en els moviments socials. Trobarem moltes resistències, però unint els nostres coneixements i competències no hi haurà cap força que puga parar-nos”, ha afegit.

“Una candidatura de confluència ciutadana basada en l’assemblearisme”

Desprès d’explicar per què Guanyem Castelló es presentarà a les municipals, Cristina Cabedo ha exposat com ha sorgit aquesta candidatura ciutadana. “La primera convocatòria, en octubre, la va realitzar l’assemblea de les Marxes de la Dignitat. Des d’eixe dia tothom va deixar el seu carnet en la porta i vam començar a crear una candidatura de confluència ciutadana des de l’assemblearisme”.

Desprès de la primera assemblea, Guanyem Castelló va treballar en l’aprovació d’un manifest per recollir els principis que regien eixa iniciativa. El següent pas va ser acordar un codi ètic per garantir que els seus membres compliren els principis de l`ètica política. “Qualsevol representant de Guanyem dimitirà dels seus càrrecs si es imputat per algun delicte, el seu salari estarà limitat a 3 vegades el mínim interprofessional i no podrà estar en un càrrec públic més de 2 legislatures”, ha explicat Cristina per resumir els requisits ètics de Guanyem. “A més, qualsevol càrrec haurà de fer públic el seu patrimoni cada any, l’agrupació publicarà totes les despeses i els càrrecs de lliure designació s’hauran d’escollir basant-se en uns requisits clars”, ha afegit.

Primàries obertes a la ciutadania, sense quotes

El proper pas que ha de recórrer Guanyem Castelló és escollir el mètode de primàries. “En el nostre manifest ja es va aprovar que seran obertes a la ciutadania, sense quotes i cremallera, amb correcció de gènere. Però en l’assemblea d’aquest divendres 13 decidirem els detalls exactes del procés”, ha explicat Cristina.

El mes de març serà clau per al canvi

Una volta escollit el mètode de primàries, Guanyem Castelló centrarà els seus esforços en articular el millor programa electoral perquè la ciutat atengui als interessos de la ciutadania. “Hem creat 5 àrees temàtiques a partir de les quals desenvolupar les propostes. Qualsevol persona que vulgui participar en la creació del programa pot fer-ho ja sigui presencialment en la comissió de programa, o mitjançant les eines telemàtiques habilitades en la web”, ha explicat Francesc Artola.

La candidatura espera tancar el programa durant el mes de març. I durant eixe mes, probablement desprès de les festes de la Magdalena, es realitzaran les primàries per escollir als candidats.

3000 signatures per a validar l’Agrupació d’Electors

Una volta amb el programa tancat i els candidats escollits, la candidatura de Guanyem Castelló s’haurà de centrar en la recollida de les 3000 signatures que validen legalment l’Agrupació d’Electors. “Concórrer com una agrupació d’electors és una decisió política: volem donar el poder a la gent sobre Guanyem Castelló per, a així, ser la candidatura de la ciutadania per a la ciutadania”foto roda de premsa 2

La iniciativa ciutadana Guanyem Castelló ha presentado delante del Ayuntamiento su candidatura ciudadana a las elecciones municipales para “recuperar la soberanía del pueblo”. Los portavoces provisionales de la candidatura, Francesc Artola y Cristina Cabedo, han explicado los motivos para vertebrar una candidatura ciudadana municipal, y los próximos pasos que debe recorrer Guanyem Castelló para “hacer frente a los poderes establecidos, que sólo buscan mantener sus privilegios a costa del resto de la ciudad”.

“Hoy la gente necesita creer en un sentimiento colectivo que apueste por la dignidad, la justicia y la igualdad como los valores innegociables de nuestra ciudad”, ha explicado Francesc para justificar el sentido de Guanyem Castelló. “La ciudadanía está harta de que le tomen el pelo con el Tram, la VIU, la Ciudad de las Lenguas, el Centro de Convenciones… La ciudadanía está harta de las escuelas en barracones, de la desatención a la Marjalerí, y de la deuda de 120 millones de euros de nuestro Ayuntamiento. Hemos perdido el miedo, el inmovilismo y el “seminfotismo”; ahora hemos recuperado la ilusión para construir una ciudad basándonos en la democracia participativa, codo con codo con los movimientos sociales. Encontraremos muchas resistencias, pero uniendo nuestros conocimientos y competencias no habrá ninguna fuerza que pueda pararnos”, ha añadido.

“Una candidatura de confluencia basada en el asamblearismo”

Después de explicar por qué Guanyem Castelló se presentará a las municipales, Cristina Cabedo ha expuesto cómo surgió esta candidatura ciudadana. “La primera convocatoria, en octubre, la realizó la asamblea de las Marchas de la Dignidad. Desde ese día todo el mundo dejó su carnet en la puerta y empezamos a crear una candidatura de confluencia ciudadana desde el asamblearismo”.

Después de la primera asamblea, Guanyem Castelló trabajó en la aprobación de un manifiesto para recoger los principios que regían esa iniciativa. El siguiente paso fue acordar un código ético para garantizar que sus miembros cumplieran los principios de la ética política. “Cualquier representante de Guanyem dimitirá de sus cargos si es imputado por algún delito, su salario estará limitado a 3 veces el mínimo interprofesional y no podrá estar en un cargo público más de 2 legislaturas”, ha explicado Cristina para resumir los requisitos éticos de Guanyem. “Además, cualquier cargo deberá hacer público su patrimonio cada año, la agrupación publicará todos sus gastos y los cargos de libre designación se deberán escoger basándose en unos requisitos claros”, ha añadido.

Primarias abiertas a la ciudadanía, sin cuotas

El próximo paso que debe recorrer Guanyem Castelló es escoger el método de primarias. “En nuestro manifiesto ya se aprobó que serían abiertas a la ciudadanía, sin cuotas y cremallera, con corrección de género. Pero en la asamblea de este viernes 13 decidiremos los detalles exactos del proceso”, ha explicado Cristina.

El mes de marzo será clave para el cambio

Una vez escogido el método de primarias, Guanyem Castelló centrará sus esfuerzos en articular el mejor programa electoral para que la ciudad atienda los intereses de la ciudadanía. “Hemos creado 5 áreas temáticas para, a partir de ellas, desarrollar las propuestas. Cualquier persona que quiera participar en la creación del programa puede hacerlo, ya sea presencialmente en la comisión de programa, o mediante las herramientas telemáticas habilitadas en la web”, ha explicado Francesc Artola.

La candidatura espera cerrar su programa durante el mes de marzo. Y durante ese mes, probablemente después de las fiestas de la Magdalena, se realizarán las primarias para escoger los candidatos.                                         

3000 firmas para validar la Agrupación de Electores

Una vez el programa cerrado y los candidatos escogidos, la candidatura de Guanyem Castelló se centrará en la recogida de las 3000 firmas que validen legalmente la agrupación de elecciones. “Concurrir como una agrupación de electores es una decisión política: queremos dar el poder a la gente sobre Guanyem Castelló para, así, ser la candidatura de la ciudadanía para la ciudadanía